ALGEMENE VOORWAARDEN

___________________________________________________________________________

 

 

F O T O G R A F I E

Sinds 2021 werkt Elke De Proost Fotografie met twee vaste

pakketprijzen voor de foto’s *pakket-unniek inclusief 5 HD foto’s en mini-album en *pakket-exclusief inclusief alle HD foto’s , 5 fotoafdrukken 15x18cm en een mini-album.

 

Klanten vallen nog steeds onder deze contractuele afspraken:

Galerijen in lage resolutie die gedeeld worden, worden voorzien van een

logo in het midden van de foto.

De foto’s kunnen niet worden gedownload en dienen louter als

bezichtiging voor eventuele aankopen van digitale hoge resolutiebeelden.

—————————————————————————————–

Prijzen kunnen op elk moment worden aangepast. De prijs die de klant

krijgt op de dag van de boeking, blijft ongewijzigd – ongeacht eventuele

prijsstijgingen. Fotoreportages incl. Fotoboek vallen onder 6% BTW terwijl

reportages zonder fotoboek vallen onder 21% BTW regels. De prijzen op de

website omvatten 6% BTW en kunnen om die reden afwijken van een op

maat gemaakt pakket.

 

E T E N E N D R I N K E N

bij fotosessies langer dan 4uur wordt geacht dat de fotograaf voorzien

wordt als gast en eten en drinken wordt voorzien.

 

S E C O N D S H O O T E R

Een extra fotograaf boeken valt onder de verantwoordelijkheid van

Elke De Proost Fotografie. Deze wordt gefactureerd aan 150€/u excl. BTW

Het fotografisch werk van Elke De Proost Fotografie is onderhevig aan

auteursrechten: de foto’s blijven eigendom van de fotograaf.

Persoonlijke gebruik is vrij, maar voor commerciële doeleinden moet de

klant toestemming vragen en/of een vergoeding geven aan de

fotograaf. Gebeurt dit niet, dan worden gerechtelijke stappen

ondernomen.

 

A U T E U R S R E C H T

Elke De Proost Fotografie bewerkt alle foto’s in een typische dromerige stijl. Eigen of verdere

bewerking (met IG-filters bijv.) is niet toegestaan. Ook dit valt onder

auteursrecht en zal worden vervolgt

Het fotografisch werk van Elke De Proost Fotografie is onderhevig aan auteursrechten.

Alle intellectuele eigendomsrechten verbonden aan producten of diensten die

Elke De Proost Fotografie ontwikkelt, blijven haar exclusieve eigendom. Op het ogenblik dat de

klant de factuur met betrekking tot de opdracht volledig heeft betaald, verkrijgt

de klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de producten

of diensten die specifiek voor de klant zijn gemaakt. Dit gebruiksrecht is beperkt

tot het doel waarvoor de werken werden gemaakt. De vergoeding voor het

toegekende gebruiksrecht is begrepen in de prijs van de opdracht.

Op het ogenblik dat de klant de factuur met betrekking tot de opdracht volledig

heeft betaald, verkrijgt de klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar

gebruiksrecht op de producten of diensten die specifiek voor de klant zijn

gemaakt.

Het verlenen van een tijdelijke gebruiksrecht biedt het recht aan de

opdrachtgever om in het kader van zijn activiteiten deze vermogensrechten op

volgende vlak te exploiteren:

Het recht het werk te verspreiden en meedelen aan het publiek voor de specifieke

context en uitingen zoals overeengekomen tussen Elke De Proost Fotografie en de

opdrachtgever.

Elke De Proost Fotografie behoudt het recht om het werk te gebruiken als voorbeeld of ter

promotie van eigen diensten.

De vergoeding voor het toegekende gebruiksrecht is begrepen in de prijs van de

opdracht.

 

A A N K O P E N F O T O – P R O D U C T E N

Bij aankoop verbindt de klant zicht tot de aangeduide artikelen. Deze

worden op maat gemaakt en kunnen om die reden niet geretourneerd

worden.

De bestelling wordt pas klaargemaakt na goedkeuring van ontwerp en na

betaling van het volledige bedrag.

Elke De Proost Fotografie is niet verantwoordelijk voor schade bij de post, om die

reden werken wij voornamelijk met rechtstreekse leveranciers zo is het

pakket verzekerd.

Elke De Proost Fotografie is niet verantwoordelijk voor vertragingen bij levering.

 

B E L E T

Bij belet of ziekte van de fotograaf op de afgesproken datum wordt eerst

gekeken of de fotosessie kan worden verplaatst. Indien dit niet kan

(evenement, huwelijk) betaalt de fotograaf het volledige bedrag terug en

zoekt Elke De Proost Fotografie een gelijkwaardige vervanging.

De fotograaf heeft het recht een afspraak te annuleren wanneer de klant

niet voldoet aan de gevraagde acties en voorbereiding, in dit geval wordt

het voorschot terugbetaalt.

 

K L A C H T E N

Klachten i.v.m dienstverlening wordt binnen de 5 dagen gemeld.

**De geleverde prestaties en diensten zijn een inspanningsverbintenis en

geen resultaatverbintenis.

 

F A C T U R E N E N O F F E R T E S

Offertes hebben een deadline van 24u.

Facturen moeten worden betaald binnen de 30 dagen na factuurdatum,

tenzij anders overeengekomen. Foto’s en artikelen worden niet geleverd

voor deze betaling.

Bij laattijdige betaling van een factuur verliest de opdrachtgever het

voordeel van de betalingstermijn met betrekking tot alle openstaande

facturen, die ook onmiddellijk opeisbaar worden evenals de daarop

betrekking hebbende factuur interesten en het schadebeding.

Bij niet of laattijdige betaling houdt Elke De Proost Fotografie zich het recht om

alle verdere prestatie op te schorten tot volledige betaling van het nog

openstaande factuurbedrag bekomen is.

Van rechtswege, en zonder enige aanmaning, zijn verwijlintresten van

12 % per jaar verschuldigd op het saldo van de factuur vanaf de

vervaldag tot datum van de volledige betaling.

Bij toepassing van art. 1139, 1147 en 1152 van het Burgerlijk Wetboek

zal na het verlopen van de betalingstermijn het onbetaalde bedrag van

de factuur van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling

noodzakelijk is, vermeerderd worden met 10%, met een minimum van

50 euro ten titel van contractuele forfaitaire schadevergoeding.

Voor alle betwistingen en geschillen inzake de onderhavige factuur

behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van het Vredegerecht te Turnhout

en de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen.

 

T E G E N S T R I J D I G H E I D

De prijzen zijn die die uitdrukkelijk vermeld zijn op de factuur.

In geval van tegenstrijdigheid van inhoud op offerte, levering en factuur

gaat het bedrag op factuur voor.

 

V E R A N T W O O R D E L I J K H E I D

Voor, tijdens of na de fotosessie(s) is de fotograaf niet aansprakelijk

voor

schade bij de opdrachtgever;

indirecte schade bij het gevolg van gebruik of diensten;

lichamelijke of materiële schade door bijvoorbeeld vallen, stoten of

uitglijden;

verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij.

De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als foto’s of

fotoproducten zijn afgedrukt bij derde partijen.

 

C A D E A U B O N N E N

Elke De Proost Fotografie zou je graag beschermen tegen chaotische tassen of

gaten in je portemonnee, maar dat kan helaas niet. Elke De Proost Fotografie is dan

ook niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van cadeaukaarten.

Cadeaubonnen zijn voorzien van een bedrag en staan niet gelijk aan een

volwaardige fotosessie.

 

U I T V O E R I N G O P D R A C H T

Elke De Proost Fotografie zal de opdracht uitvoeren in overeenstemming met deze

algemene voorwaarden

Elke De Proost Fotografie bepaalt autonoom de wijze waarop de verleende

opdracht (die in samenspraak is met de opdrachtgever tot stand kwam)

uitgevoerd wordt.

Elke De Proost Fotografie heeft het recht om de opdracht geheel of gedeeltelijk,

zonder kennisgeving en tegen kostprijs, te laten verrichten door derden.

 

T O E P A S S E L I J K R E C H T E N G E S C H I L L E N

Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomsten.

Alle geschillen die zouden voortvloeien uit de uitvoering van de

overeenkomsten en alle betwistingen omtrent de interpretatie van de

overeenkomst dienen voorgelegd te worden aan de rechtbank van het

arrondissement Gent. Onmogelijk wordt, hetzij mogelijk mits wijziging

van contractvoorwaarden.

 

I N Z A K E O N L I N E C U R S U S S E N

Inschrijvingen zijn uitsluitend voor individuele klanten die zich inschreven

op eigen initiatief. De klant heeft hierbij levenslang toegang zolang

Elke De Proost Fotografie bestaat.

De cursussen zijn 7/7 toegankelijk tenzij onderhoudswerken of

onvoorziene technische problemen Elke De Proost Fotografie kan niet

aansprakelijk gesteld worden voor tijdelijk niet toegankelijke cursussen.

 

A U T E U R S R E C H T  O M T R E N T  D E  O N L I N E  P R O D U C T E N  &  D I E N S T E N

De klant verbindt zich ertoe om:

op geen enkele andere wijze gebruik te maken van het hem

ter beschikking gestelde cursusmateriaal dan voor het volgen

van de opleiding; het hem ter beschikking gestelde cursusmateriaal op

geen enkele manier, zelfs niet gedeeltelijk, openbaar te maken, te

verspreiden, te reproduceren, te vertalen of aan te passen.

 

T E R U G B E T A L I N G  A A N G E K O C H T E  D O W N L O A D B A R E  G O E D E R E N

Deze worden niet terugbetaald aangezien u bij het afronden van uw

winkelmandje aanvinkte akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

Hierin staat u uw herroepingsrecht af omwille van de downloadbaarheid

van het product. Deze terugbetalingsvoorwaarden vallen onder de

Europese wet.

 

C O R O N A

Geplande fotoshoots en workshops worden niet verzet als deze volgens de Europese wetgeving gewoon mogen plaatsvinden.

Als u deze zelf wenst te annuleren behoudt Elke De Proost Fotografie het recht om de €-100 voorschot in te houden als onkostenvergoeding.

Kunnen de fotoshoots/workshops niet plaatsvinden vanwege de Europese wetgeving, dan probeert Elke De Proost Fotografie een nieuwe datum te zoeken..